Specifiek Jongerenwerk

Specifiek jongerenwerk richt zich op maatschappelijk kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar met verschillende achtergronden.

De zogenoemde maatschappelijk kwetsbare jongeren behoren tot kwetsbare groepen die vaak de ondersteuning van professionals nodig hebben om te komen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding, werk, scholing en soms hulpverlening. 

Specifiek Jongerenwerk

Het specifiek jongerenwerk richt zich op de maatschappelijk kwetsbare jongeren uit de samenleving. Met "maatschappelijk kwetsbaar" bedoelen wij jongeren die, met welke oorzaak dan ook, problemen ervaren tijdens het opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Dat betekent overigens niet dat alleen deze jongeren welkom zijn bij Pand 11: iedereen is welkom bij ons.

Het specifiek jongerenwerk kent, naast signaleren, adviseren en waar nodig doorverwijzen, verschillende functies:
- Maatschappelijk opvoeden
- Activeringsstrategie
- Overlastbestrijding
- Recreatie, ontmoeting en gemeenschapsvorming
- Krachtige leeromgeving en pedagogische ruimte
- Culturele uitwisseling
- Opvoeders in de wijk

Specifiek Tienerwerk

Specifiek tienerwerk (12 - 15 jaar) en specifiek jongerenwerk liggen in elkaars verlengde. Wat methodiek betreft verschillen ze niet zo veel van elkaar. Wel hebben tieners, meer dan jongeren boven de 16, behoefte aan een veilige beschermde en gestructureerde omgeving.
Tijdens deze specifieke avonden worden activiteiten aangeboden die vooral gericht zijn op preventie, om zo de tiener weerbaar te maken. Deze hangen samen met het bewustwordingsproces waar jongeren van deze leeftijd mee te maken krijgen.

Specifiek Meidenwerk

Het meidenwerk is een neutrale plek waar meiden over hun ideeën, gedachten en problemen kunnen praten. Waar talenten en krachten naar boven worden gehaald, waar zij zichzelf kunnen ontwikkelen tot een dame die sterk in haar schoenen staat en plezier kan beleven aan activiteiten. Het is seksespecifiek jongerenwerk waarin meiden in de gelegenheid wordt gesteld elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en deel te nemen aan een programma-aanbod gericht op het bewustmaken van hun positie in de samenleving en verbetering daarvan.

De missie voor het meidenwerk bij Pand 11:
Krachtige meiden die stevig in hun schoenen staan; geactiveerd, gestimuleerd en ondersteund door het meidenwerk.

Individuele Trajectbegeleiding (ITB)

De methodiek wordt uitgevoerd vanuit het specifieke jongerenwerk. Het doel van deze methode is, om moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren tussen de 12 en 25 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij.

Er zijn voor deze methode doelen op verschillende niveaus te benoemen. De doelstellingen op individueel niveau worden per begeleidingstraject gespecificeerd en geconcretiseerd. De andere doelen hebben betrekking op het geheel aan trajecten van Individuele Begeleiding.

Doelen op het niveau van individuele jongeren:
- De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun gedrag.
- Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen, door hen te helpen oplossingen te vinden       voor praktische hulpvragen (op sociaal gebied, bij werk, scholing en opleiding en met officiële instanties).
- Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te   vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk).
- Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken (wat kan ik goed, wat wil ik graag?).
- Jongeren eigen keuzes leren maken.
- Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag (thuis, op straat, in de peergroup, op school/werk).
- Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.
- Jongeren doorverwijzen naar passende hulpverlening waar nodig.